Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Kado4Kids, een onderneming van Stefan Tinel, gevestigd te Oombergenstraat 53b, 9620 Zottegem, e-mail: info@kado4kids.be, geregistreerd met ondernemingsnummer BE 0876.314.034.

U vindt hieronder belangrijke informatie over aankopen via Kado4Kids.be.

1.   Afsluiting van het contract:

De presentatie van goederen in de online-winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online-catalogus. Door op de knop “Bestelling plaatsen’’ te klikken, sluit u een bindende bestelling af voor de goederen in de winkelwagen. De ontvangst van de bestelling wordt direct na het plaatsen van de bestelling bevestigd en vormt een aanvaarding van het contract. Daarna wordt elke bestelling nog eens samengevat via een e-mail met een bestelbevestiging en bevat het eveneens de algemene voorwaarden.

2.   Het aanbod:

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bestaat uit luiertaarten en -creaties, knuffels, knuffels, knuffeldoekjes, verzorgingsproducten, geschenkartikelen. Tevens bevat het aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.   INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen en zonder betaling of boete te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een derde die door u wordt aangewezen, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in uw bezit neemt (of, in geval van goederen die gelijkertijd zijn besteld maar apart bezorgd worden, het laatste artikel).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Kado4Kids.be tav Stefan Tinel, Oombergenstraat 53b, 9620 Zottegem, België, e-mail: info@kado4kids.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om het contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Een ontvangstbevestiging wordt onverwijld op een duurzaam medium aan u toegezonden.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen de vergoeding inhouden tot we de goederen terug hebben ontvangen.

U stuurt de goederen zonder onnodige vertraging terug of overhandigt deze persoonlijk aan ons of bpost en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u de herroeping van dit contract aan ons heeft meegedeeld. Hieraan is voldaan wanneer u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

U staat zelf in voor de kosten voor het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

Herroepingsformulier

Vul dit formulier in en retourneer het alleen wanneer u het contract wilt herroepen aan:
Kado4Kids.be tav Stefan Tinel, Oombergenstraat 53b, 9620 Zottegem, +32497946098, e-mail: info@kado4kids.be

Ik/wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* mijn/ons* contract herroep/herroepen:

van de verkoop van de volgende goederen*:

voor de levering van de volgende diensten*:

Besteld op*/ontvangen op*:

Naam van de consument(en):

Adres van de consument(en):

Handtekening van de consument(en), alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend:

Datum

________________________________

*doorhalen wat niet van toepassing is.

4.   Uitsluiting/vervalling van het annuleringsrecht:

In overeenstemming met art. VI.53., 3° en 5° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, is het herroepingsrecht uitgesloten voor contracten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd en voor contracten betreffende de levering van verzegelde goederen die niet zijn geschikt om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

5.   Verzending:

Leveringen zijn in principe alleen in België geldig. In het algemeen wordt de verzending uitgevoerd door bpost. Uitgifte van goederen wordt alleen in hoeveelheden voor dagelijks gebruik gedaan en alleen aan eindverbruikers. De producten worden snel en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na de bevestiging van de bestelling verzonden en geleverd, tenzij anders overeengekomen. Eventuele leveringstijden die voor het plaatsen van een bestelling worden getoond, zijn schattingen en geen gegarandeerde levertijden

6.   Garantie:

De producten zijn gedekt door een wettelijke waarborg van conformiteit (Art. VI.45, °12). Als de geleverde goederen duidelijke materiaal- of fabricagefouten vertonen, inclusief transportschade, dient u direct bij ons of de bpost-medewerker die de goederen levert een klacht in te dienen. Het niet indienen van een klacht heeft echter geen gevolgen voor uw wettelijke rechten. Voor alle gebreken van de gekochte goederen die zich voordoen tijdens de wettelijke garantieperiode, heeft u de keuze om aanspraak te maken op vervanging.

7.   Leveringskosten:

De leveringskosten worden verrekend in het winkelmandje en zijn gebaseerd op de standaard pakket verzendkosten van Bpost.

8.   Betaling:

Betalingen kunnen gedaan worden via Stripe. Er zijn geen kortingen voor contante betaling. Wij behouden ons het recht voor om alleen specifieke betaalmethoden voor de gevraagde levering aan te bieden, bijvoorbeeld alleen methoden die verband houden met de respectievelijke kredietwaardigheid teneinde ons kredietrisico af te dekken.

9.   Prijzen:

Onze prijzen zijn in EUR en zijn taksen inclusief.
Wij rekenen 0% BTW wegens kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.

10.       Reservering van eigendom:

Totdat de volledige betaling is ontvangen, blijven de goederen onze eigendom.

11.       Elektronische communicatie:

U stemt ermee in dat de communicatie over het contract in elektronische vorm kan gebeuren.

12.       Uitsluiting van aansprakelijkheid voor koppelingen van derden:

Op onze pagina’s is er mogelijk een verwijzing naar andere internetpagina’s. Voor al deze koppelingen geldt dat: Wij uitdrukkelijk verklaren dat we geen invloed hebben op stijl en inhoud van gekoppelde pagina’s. Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gekoppelde pagina’s van derden en aanvaarden deze inhoud niet als ons eigendom. Deze verklaring is van toepassing op alle getoonde koppelingen en voor alle inhoud van de pagina’s waarnaar de koppelingen leiden.

13.       Contractuele taal / opslag van besteltekst:

De taal die gebruikt wordt voor het sluiten van een verkoopcontract via deze website is het Nederlands. Het contract is niet bij ons opgeslagen en kan na afloop van de bestelprocedure niet meer worden geraadpleegd. U kunt uw bestelling echter onmiddellijk nadat u de bestelling heeft ingediend afdrukken. U ontvangt bij levering steeds een factuur.

14.       Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15.       Fotorechten

De rechten op foto’s zijn eigendom van Kado4Kids.be. Gebruik zonder uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring is niet toegestaan.

16.       Identificatie van de leverancier

 Stefan Tinel
Oombergenstraat 53b
B-9620 Zottegem
België
+32(0)497 94 60 98
info@kado4kids.be
ondernemingsnummer BE 0876.314.034